Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp K48 - 2015   11/13/2015 11:22:53 AM
 

 

  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Khoa Tài chính - Ngân hàng

-------o0o-------

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

 

Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng thương mại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÀ NỘI, 10/2015

 


TRƯỜNG ĐẠI  HỌC THƯƠNG MẠI

KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

--------*--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2015

 

HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng thương mại

 

1. Mục đích, yêu cầu

1.1 . Mục đích

Giúp sinh viên thực hiện tốt các nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra trong giai đoạn thực tập tốt nghiệp; trên cơ sở đó góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, kết hợp lý luận với thực tiễn, đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, tạo điều kiện cho sinh viên tìm hiểu về cơ hội nghề nghiệp và các yêu cầu của thực tế đối với chuyên ngành đào tạo, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành, đảm bảo thực hiện tốt tuyên bố đầu ra của Trường Đại học Thương mại đối với chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng thương mại.

1.2. Yêu cầu

* Địa điểm thực tập

Sinh viên có thể thực tập tốt nghiệp ở các loại hình doanh nghiệp sau:

   - Doanh nghiệp sản xuất kinh, doanh hàng hóa; dịch vụ; đầu tư;

- Ngân hàng thương mại; công ty tài chính; công ty cho thuê tài chính; quỹ tín dụng thuộc mọi hình thức sở hữu;

- Công ty chứng khoán; công ty quản lí quỹ đầu tư;

- Công ty bảo hiểm;

Ghi chú: Đơn vị thực tập có thời gian hoạt động tối thiểu 3 năm.

* Vị trí thực tập chuyên sâu để viết Khóa luận tốt nghiệp

- Bộ phận quản lí tài chính của các doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế;

- Bộ phận tín dụng, thanh toán, marketing, kinh doanh ngoại hối và quan hệ khách hàng... trong các ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, quỹ tín dụng;

- Bộ phận môi giới, phân tích trong các công ty CK, công ty quản lí quỹ...

* Sinh viên lựa chọn và tự quyết định loại hình doanh nghiệp thực tập theo nguyện vọng cá nhân dựa trên định hướng lĩnh vực chuyên môn (tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm…) viết khóa luận tốt nghiệp và định hướng tìm kiếm việc làm, vị trí công tác trong tương lai …

* Sinh viên tự tìm địa điểm thực tập tốt nghiệp. Trường hợp không tìm được, khoa, bộ môn sẽ hỗ trợ, giúp đỡ tìm địa điểm thực tập.

* Sinh viên đến đơn vị thực tập, trực tiếp thực hiện các công việc theo kế hoạch và yêu cầu của nội dung thực tập.

* Trong thời gian đi thực tập, sinh viên phải thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc của đơn vị thực tập, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công tác, nắm được chính sách chế độ quản lý kinh tế, tài chính của Nhà nước có liên quan đến chuyên ngành đào tạo và sự vận dụng của đơn vị thực tập.

* Kết thúc từng giai đoạn thực tập, sinh viên phải hoàn thành và nộp các sản phẩm đúng thời hạn quy định.

2. Nội dung thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp     

2.1. Thực tập tổng hợp

- Sinh viên thu thập thông tin, số liệu ở đơn vị thực tập, viết Báo cáo thực tập tổng hợp theo đề cương hướng dẫn (Phụ lục 1) và nộp cho giáo viên hướng dẫn đúng thời gian quy định. Báo cáo thực tập tổng hợp phải có xác nhận của đơn vị thực tập (Nhận xét và dấu xác nhận).

- Trong thời gian thực tập tổng hợp, xuất phát từ kết quả khảo sát thực trạng của đơn vị thực tập về hoạt động tài chính, hoạt động kinh doanh của NHTM, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm… phát hiện các vấn đề (những tồn tại, vướng mắc) cần nghiên cứu giải quyết, sinh viên đề xuất hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp.

- Báo cáo thực tập tổng hợp được chấm theo thang điểm 10 và quy đổi về điểm chữ, được tính tương đương bằng 1 học phần 3 tín chỉ. Sinh viên có Báo cáo thực tập tổng hợp không đạt (dưới điểm 4) phải làm lại đến khi đạt mới được giao đề tài làm Khóa luận tốt nghiệp.

2.2. Viết khóa luận tốt nghiệp

- Sinh viên đề xuất tên đề tài khóa luận tốt nghiệp (tại mục 4 Báo cáo thực tập tổng hợp) dựa trên những vấn đề đã phát hiện trong giai đoạn thực tập tổng hợp. Trưởng bộ môn căn cứ vào đề tài đăng kí của sinh viên tiến hành tổng hợp, chỉnh sửa, chuẩn hóa tên đề tài khóa luận tốt nghiệp và nộp cho trưởng khoa để phê duyệt. Trưởng khoa căn cứ vào định mức hướng dẫn của từng giáo viên theo quy định của trường, lập danh sách đề xuất phân công hướng dẫn theo từng bộ môn chuyên ngành (số lượng sinh viên, tên đề tài) để trường xét duyệt. Những sinh viên cùng thực tập tại một đơn vị không được trùng đề tài.

- Điểm khóa luận tốt nghiệp được tính bằng 1 học phần 7 tín chỉ, Khóa luận được chấm theo thang điểm 10 và quy đổi về điểm chữ.

 

2.3. Yêu cầu về sản phẩm phải nộp

- Báo cáo thực tập tổng hợp, Khóa luận tốt nghiệp viết theo khung kết cấu quy định chung của Khoa Tài chính Ngân hàng (xem Phụ lục số 1 và 2).

- Báo cáo thực tập tổng hợp và Khóa luận tốt nghiệp được đánh máy trên khổ giấy A4, sử dụng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 hoặc 14, mật độ bình thường; dãn dòng 1.5 lines; lề trên và lề trái 3.5cm; lề dưới 3cm, lề phải 2cm. Số trang đặt ở giữa, phía trên đầu trang giấy.

- Các sản phẩm sinh viên phải nộp để được chấm khóa luận tốt nghiệp:

(1) Đề cương chi tiết có phê duyệt của giáo viên hướng dẫn;

(2) Bản thảo khóa luận có bút tích sửa chữa của giáo viên hướng dẫn (được kẹp hoặc đóng thành 1 tập);

(3) 02 bản khóa luận hoàn chỉnh đóng bìa mềm

(Sinh viên tổng hợp các sản phẩm trên vào 1 túi đựng, bên ngoài túi ghi rõ Họ và tên sinh viên, Mã sinh viên, Lớp hành chính, Họ và tên của Giảng viên hướng dẫn và nộp cho Bộ môn theo thời gian quy định)

3. Thời gian thực tập tốt nghiệp

            Sinh viên đại học chính quy thực tập và làm tốt nghiệp theo 2 đợt:

 

TT

 

Nội dung công việc

Thời gian thực tập

Bộ phận tổ chức thực hiện

Đợt 1

Đợt 2

1

Phổ biến kế hoạch thực tập, cấp giấy giới thiệu cho SV liên hệ nơi thực tập

23/11/2015 à 27/11/2015

8/8/2016 à12/8/2016

Khoa

2

Phân công GVHD thực tập tổng hợp, nộp danh sách phân công

28/12/2015 à4/1/2016

12/8/2016 à 15/8/2016

Bộ môn nộp cho Khoa, Khoa nộp Phòng QLĐT

3

Sinh viên đi thực tập tổng hợp 4 tuần

4/1/2016 à 29/1/2016

15/8/2016 à 9/9/2016

GVHD, Sinh viên

4

SV nộp Báo cáo TT tổng hợp cho GVHD

15/2/2016

12/9/2016

GVHD, Bộ môn

5

Chấm Báo cáo TTTH; tổng hợp, hiệu chỉnh tên đề tài Khóa luận, nộp kết quả (Bản in có chữ ký và file Excel)

16/2/2016 à18/2/2016

13/9/2016 à 15/9/2016

Bộ môn nộp cho Khoa, Khoa nộp Phòng QLĐT

6

Phân công GVHD Khóa luận TN và nộp danh sách phân công, công bố DS cho SV

21/2/2016 à24/2/2016

15/9/2016 à16/9/2016

Khoa phân công theo định mức về BM, Bộ môn phân công GVHD, nộp DS cho Khoa, Khoa nộp Phòng QLĐT

7

SV gặp GVHD

25/02/2016

16/9/2016

GVHD, SV

8

SV làm Khóa luận TN 9 tuần

26/2/2016 à 28/4/2016

19/9/2016 à18/11/2016

GVHD, SV

9

Nộp Khóa luận TN cho BM

29/4/2016

21/11/2016

Bộ môn

10

Chấm Khóa luận TN và trả kết quả (Bản in và file)

4/5/2015 à 10/5/2016

22/11/2016

à25/11/2016

Bộ môn nộp cho Khoa, Khoa nộp Phòng QLĐT

 

 

T/L HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA

 

 

 

PGS.TS Lê Thị Kim Nhung

 


PHỤ LỤC 1

MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP

1. Giới thiệu về đơn vị thực tập (2 – 3 trang)

- Tên đơn vị, Địa chỉ, Loại hình đơn vị, Quá trình hình thành và phát triển

- Chức năng, nhiệm vụ cơ bản

- Mô hình tổ chức và bộ máy quản lý (mô tả vắn tắt chức vụ, trách nhiệm cụ thể từng vị trí trong bộ máy)

Phương pháp thu thập thông tin: Phỏng vấn các cán bộ quản lý, quan sát, copy các tài liệu như Đăng ký kinh doanh, quy chế hoạt động của đơn vị,…

2. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của đơn vị  (5 – 7 trang)

- Thu thập các báo cáo tài chính của đơn vị gồm: Bảng cân đối kế toán (rút gọn) của đơn vị (3 năm gần nhất);  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (3 năm gần nhất)

- Diễn biến giá cổ phiếu của đơn vị (nếu đơn vị đã niêm yết cổ phiếu) trong 1 đến 2 năm gần nhất.

Phương pháp thu thập thông tin và trình bày: copy các Báo cáo tài chính của 3 năm, thiết kế các bảng phân tích, sau mỗi bảng số liệu phải nêu nhận xét của tác giả. Các báo cáo tài chính là minh chứng để ở phần phụ lục ở cuối.

 

3. Vị trí thực tập và mô tả công việc (3 – 4 trang)

-  Sinh viên xác định 1 vị trí công tác trong bộ phận nơi thực tập và mô tả công việc cá nhân

- Mô tả hoạt động của bộ phận (Phòng/Ban) nơi thực tập

4. Những vấn đề đặt ra cần giải quyết và hướng đề tài khóa luận (2 – 3 trang)

-  Vấn đề 1  à Hướng 1

- Vấn đề 2   à Hướng 2

- Vấn đề 3   à Hướng 3

 

Báo cáo thực tập tổng hợp được đánh máy trên khổ giấy A4, được trình bày trong khoảng 12-17 trang, sử dụng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 hoặc 14, mật độ bình thường; dãn dòng 1.5 lines; lề trên và lề trái 3.5cm; lề dưới 3cm, lề phải 2cm. Số trang đặt ở giữa, phía trên đầu trang giấy.

Báo cáo thực tập tổng hợp phải có xác nhận của đơn vị thực tập (Chữ ký và dấu)

 

 


PHỤ LỤC 2

MẪU CẤU TRÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

 

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục bảng biểu

Danh mục sơ đồ, hình vẽ

Danh mục từ viết tắt

Lời nói đầu (2 trang)

1.     Lý do chọn đề tài (tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu)

2.     Mục tiêu nghiên cứu

3.     Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

4.     Phương pháp nghiên cứu

5.     Kết cấu khóa luận

Chương 1: Cơ sở lý thuyết cơ bản của đề tài (10 – 12 trang)

1.     Một số khái niệm cơ bản liên quan tới vấn đề nghiên cứu

2.     Nội dung lý thuyết liên quan tới vấn đề nghiên cứu

3.     Các nhân tố ảnh hưởng tới vấn đề nghiên cứu  

 Chương 2: Thực trạng vấn đề nghiên cứu (15 – 20 trang)

1.     Giới thiệu khái quát về đơn vị nghiên cứu

2.     Phân tích và đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu

3.     Kết luận về các phát hiện qua nghiên cứu

Chương 3: Các giải pháp/ đề xuất nhằm giải quyết mục tiêu/ nhiệm vụ nghiên cứu đã đặt ra (10 – 12 trang)

1.     Định hướng  phát triển của đơn vị thực tập liên quan đến vấn đề nghiên cứu

2.     Các giải pháp/ đề xuất nhằm giải quyết các vấn đề đã phát hiện qua nghiên cứu

Kết luận (1 trang)

1.     Kết quả nghiên cứu đã đạt được so với mục tiêu nghiên cứu đặt ra

2.     Hạn chế của nghiên cứu và gợi ý cho các nghiên cứu tiếp theo

Danh mục tài liệu tham khảo

Phụ lục (nếu có)

 


(Mẫu trang bìa Báo cáo thực tập tổng hợp)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

--------o0o--------

 

 

 

 

 

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP

 

 

Đơn vị thực tập:

 

 

 

 

 

            Giáo viên hướng dẫn: (Ghi rõ Học vị, Chức danh, Họ và tên)

                       Họ và tên sinh viên:

            Mã sinh viên:

                       Lớp:

                      

 

 

 

 

                                                 

                                                             

HÀ NỘI, NĂM 2016


(Mẫu trang bìa khóa luận tốt nghiệp)

 

Tr­êng ®¹i häc th­¬ng m¹i

KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

-----o0o-----

 

 

 

 

 

 

KhãA LUËN tèt nghiÖp

 

      §Ò tµi:

 

 

 

 

 

 

 Gi¸o viªn h­íng dÉn: (Ghi râ Häc vÞ, Chøc danh, Hä vµ tªn)

 Bé m«n:

 Hä vµ tªn sinh viªn:

 M· sinh viªn:                                       

 Líp:

  

 

 

 

 

 

HÀ NỘI, N¨m 2016