Sinh viên chính qui Khoa Tài chính Ngân hàng   11/10/2015 3:38:31 PM

Hiện nay Khoa Tài chính Ngân hàng được giao nhiệm vụ quản lý các sinh viên chính quy ngành Tài chính Ngân hàng, gồm 4 khóa với 26 lớp hành chính:

Khóa

Lớp H1

Lớp H2

Lớp H3

Lớp H4

Lớp H5

Lớp H6

Lớp HH

Tổng

Khóa 48

55

60

55

57

54

54

-

325

Khóa 49

52

47

50

52

50

50

-

301

Khóa 50

60

59

55

52

56

50

34

370

Khóa 51

61

58

60

60

42

33

47

319