Mẫu số 4 HP Tài chính công   11/13/2015 10:31:59 AM

 TRƯỜNG ĐH THƯƠNG MẠI

BỘ MÔN: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

 

1.      Tên học phần: TÀI CHÍNH CÔNG (PUBLIC FINANCE)

2.      Mã học phần:

3.      Số tín chỉ: 3(36,9) Để học được học phần này, người học phải dành ít nhất 90 giờ chuẩn bị cá nhân

4.      Điều kiện học phần:

- Học phần tiên quyết:                                                         Mã HP:

- Học phần học trước: Nhập môn tài chính - tiền tệ       Mã HP:

- Học phần song hành:                                                        Mã HP:

- Điều kiện khác:                                                                  Mã HP:

5.      Đánh giá:                  - Điểm chuyên cần: hệ số 10%

                        - Điểm thực hành:   hệ số 30%

                        - Điểm thi hết HP:   hệ số 60%

6.      Thang điểm: 10

7.      Cán bộ giảng dạy học phần:

7.1.      CBGD cơ hữu:          PGS.TS. Lê Thị Kim Nhung

                                                TS. Vũ Xuân Dũng

                                                TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh

                                                ThS. Nguyễn Thùy Linh

                                                ThS. Nguyễn Thanh Huyền

                                                ThS. Đỗ Thị Diên

                                                ThS. Vũ Xuân Thủy

                                                ThS. Lê Hà Trang

7.2.      CBGD kiêm nhiệm thường xuyên: GS.TS. Đinh Văn Sơn         

7.3.     CB thực tế báo cáo chuyên đề:

8.      Mục tiêu của học phần:

      - Mục tiêu chung: Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các hoạt động tài chính ở khu vực công gắn liền với Nhà nước và các chủ thể công quyền, làm cơ sở cho việc học tập, nghiên cứu sâu hơn các kiến thức khối ngành Kinh tế.

                  - Mục tiêu cụ thể: Sau khi học xong học phần này, người học có thể phân tích, đánh giá các chương trình, dự án đầu tư công, có khả năng tham gia, tổ chức thực hiện việc sử dụng nguồn lực tài chính liên quan đến khu vực công.

9.      Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

          Học phần giới thiệu các vấn đề cơ bản về hoạt động tài chính ở khu vực công với các nội dung chủ yếu như: các đặc trưng cơ bản và kết cấu tài chính công, chức năng, vai trò và nguyên tắc hoạt động của tài chính công; quản lý tài chính công; chính sách tài chính công; về thu nhập công và chi tiêu công; tổ chức hoạt động của hệ thống Ngân sách nhà nước, các lý thuyết về thuế và tác động của thuế đến nền kinh tế xã hội, hoạt động thu - chi của Chính phủ và hiệu ứng của các chính sách; tín dụng Nhà nước; hoạt động của các quỹ tài chính công ngoài Ngân sách Nhà nước; quản lý tài sản công.

            The Subject introduces the basics of financial activities in the public sector with the main contents as: fundamentals of Public Finance, the basic characteristics and structure of public finance; function, role and operating principles of public finance; public finance policies; Introducing public revenues and expenditures; organization of the state budget system; the theory of taxation and the impact of taxes  on  the social economy; and government budget control and management; State credit; non-state public financial funds ; management of public assets.

10. Tài liệu tham khảo

10.1    TLTK bắt buộc

            [1]. TS. Lê Thị Kim Nhung (2010), Giáo trình Tài chính công, Nhà xuất bản Thống kê

            [2]. GS.TS. Dương Thị Bình Minh (2005), Tài chính công, Nhà xuất bản Tài chính.

[3]. TS. Phạm Văn Khoan (2007), Giáo trình Quản lý tài chính công, NXB Tài chính, Hà nội.

[4]. Juergen G. Backhaus and George Mason, Handbool of Public Finance (2004, Springer), Kluwer Acedemic Publishers

[5]. Harvey S. Rosen (2005), Public finance, McGraw-Hill, Irwin.

10.2. TLTK khuyến khích

            [6]. Tạp chí tài chính

            [7]. http://www.mof.gov.vn

11. Đề cương học phần:

 

 

Nội dung

Tài liệu tham khảo

Số TLTK

Trang

Giới thiệu khái quát về môn học

Chương 1: Tổng quan về tài chính công

1.1. Các đặc trưng cơ bản và kết cấu tài chính công

1.1.1.     Quá trình hình thành và phát triển của tài chính công

1.1.2.     Khái niệm và các đặc trưng cơ bản của tài chính công

1.1.3.     Kết cấu tài chính công.

1.2.       Chức năng, vai trò và nguyên tắc hoạt động của tài chính công

1.2.1.     Chức năng của tài chính công

1.2.2.     Vai trò của tài chính công

1.2.3.     Nguyên tắc hoạt động của tài chính công.

1.3.       Quản lý tài chính công

1.3.1.     Khái niệm, đặc điểm quản lý tài chính công

1.3.2.     Phân cấp quản lý tài chính công

1.3.3.     Tổ chức bộ máy quản lý tài chính công

1.4. Chính sách tài chính công

1.4.1. Khái niệm, đặc điểm và mục tiêu của chính sách tài chính công

1.4.2. Các công cụ của chính sách tài chính công

1.4.3. Nội dung cơ bản của chính sách tài chính công

1.4.4. Chính sách tài chính công của Việt Nam

 

[1]

 

[2]

 

 

[3]

 

[4]

 

 

 

 

 

 

 

 

5-50

 

1-31

365- 381

 

5-76

 

1-54

 

Chương 2: Thu nhập công và chi tiêu công

2.1. Thu nhập công

2.1.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại thu nhập công

2.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập công

2.1.3. Phân tích và đánh giá thu nhập công

2.2. Chi tiêu công

2.2.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại chi tiêu công

2.2.2. Vai trò và các nhân tố ảnh hưởng đến chi tiêu công

2.2.3. Phân tích đánh giá chi tiêu công

 

[1]

 

[2]

 

 

[4]

 

 

 

 

51-74

 

75-97

220- 242

 

147-165

165-195

407-441

 

Chương 3: Hệ thống Ngân sách Nhà nước

3.1. Hệ thống Ngân sách Nhà nước

3.1.1. Khái niệm và cấu trúc hệ thống Ngân sách Nhà nước

3.1.2. Nguyên tắc tổ chức hệ thống NSNN

3.2. Phân cấp quản lý NSNN

3.2.1. Khái niệm phân cấp quản lý NSNN

3.2.2. Nội dung phân cấp quản lý NSNN

3.3.3. Nguyên tắc phân cấp quản lý NSNN

3.3. Mục lục Ngân sách Nhà nước

3.3.1. Khái niệm mục lục NSNN

3.3.2. Tiêu thức xây dựng mục lục NSNN

3.3.3. Yêu cầu và nguyên tắc xây dựng mục lục NSNN

3.3.4. Hệ thống mục lục NSNN hiện hành của Việt Nam

3.4. Chu trình Ngân sách Nhà nước và quản lý chu trình NSNN

3.4.1. Khái niệm chu trình Ngân sách Nhà nước

3.4.2. Quản lý chu trình Ngân sách Nhà nước

 

[1]

 

[2]

 

[3]

 

 

 

 

 

 

 

 

75-128

 

32-74

 

77-120

Chương 4: Quản lý thu NSNN

4.1. Thuế và quản lý thuế

4.1.1. Lý thuyết chung về thuế

4.1.2. Quản lý thuế

4.2. Quản lý thu lệ phí và phí thuộc NSNN

4.2.1. Một số vấn đề cơ bản về phí và lệ phí

4.2.2. Quản lý thu lệ phí và phí thuộc NSNN

4.3. Quản lý các khoản thu khác của Ngân sách Nhà nước

4.3.1. Các khoản thu từ các hoạt động kinh tế của Nhà nước

4.3.2. Các khoản thu khác

 

[1]

 

[2]

 

[3]

 

[4]

 

 

 

77-94

 

98-162

 

121-194

 

139-154

237-277

Chương 5: Quản lý chi Ngân sách Nhà nước

5.1. Quản lý chi đầu tư phát triển của NSNN

5.1.1. Khái niệm, đặc điểm và nội dung chi đầu tư phát triển của NSNN

5.1.2. Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản của NSNN

5.1.3. Quản lý các khoản chi đầu tư phát triển khác của NSNN

5.2. Quản lý chi thường xuyên của NSNN

5.2.1. Khái niệm, đặc điểm và nội dung chi thường xuyên của NSNN

5.2.2. Nguyên tắc quản lý chi thường xuyên của NSNN

5.2.3. Tổ chức quản lý chi thường xuyên của NSNN

 

 

 

 

[1]

 

 

[2]

 

 

 

 

75-93

 

 

164-197

Chương 6: Cân đối Ngân sách Nhà nước

6.1. Thâm hụt Ngân sách Nhà nước

6.1.1. Khái niệm

6.1.2. Phân loại thâm hụt NSNN

6.1.3. Nguyên nhân thâm hụt NSNN

6.2. Cân đối NSNN và nguyên tắc thực hiện cân đối NSNN

6.2.1. Khái niệm cân đối NSNN

6.2.2. Nguyên tắc thực hiện cân đối NSNN

6.3. Tổ chức cân đối ngân sách nhà nước

6.3.1. Biện pháp tăng Thu NSNN

6.3.2. Biện pháp tiết kiệm Chi NSNN

6.3.3. Biện pháp tìm nguồn bù đắp thâm hụt

[1]

 

[2]

 

 

[3]

 

 

 

 

 

129-136

 

300-323

 

 

365-380

 

 

Chương 7: Tín dụng Nhà nước

7.1. Những vấn đề cơ bản về tín dụng Nhà nước

7.1.1. Tính tất yếu khách quan của tín dụng Nhà nước

7.1.2. Đặc điểm của tín dụng Nhà nước

7.1.3. Vai trò của tín dụng Nhà nước

7.2. Nội dung hoạt động của tín dụng Nhà nước

7.2.1. Hoạt động vay nợ của Nhà nước

7.2.2. Hoạt động cho vay của Nhà nước

 

[2]

 

 

[3]

 

 

 

163-219

 

 

427-476

 

 

Chương 8: Các quỹ tài chính công ngoài Ngân sách Nhà nước

8.1. Vai trò và đặc điểm của các quỹ tài chính công ngoài NSNN

8.1.1. Vai trò của các quỹ tài chính công ngoài NSNN

8.1.2. Đặc điểm của các quỹ tài chính công ngoài NSNN

8.1.3. Các loại quỹ tài chính công ngoài NSNN

8.2. Nội dung hoạt động của một số quỹ tài chính công ngoài NSNN

8.2.1. Quỹ dự trữ quốc gia

8.2.2. Quỹ Bảo hiểm xã hội

8.2.3. Quỹ hỗ trợ phát triển (Ngân hàng phát triển)

8.2.4. Các quỹ khác

 

[2]

 

 

[3]

 

5324-346

 

 

477-499

Chương 9: Quản lý tài sản công

9.1. Khái niệm, phân loại tài sản công

9.1.1. Khái niệm

9.1.2. Phân loại tài sản công

9.2. Quản lý tài sản công

9.2.1. Khái niệm quản lý tài sản công

9.2.2. Vai trò của quản lý tài sản công

9.2.3. Nội dung quản lý tài sản công

 

 

 

[2]

 

 

 

 

 

 

 

347-364

 

 

 

 

12. Phân bổ thời gian:

 

TT

 

Chương

 

Tổng số

(tiết)

 

Lý thuyết

Bài tập/thực hành/thí nghiệm/thảo luận

1

Chương 1: Tổng quan về tài chính công

7

6

1

2

Chương 2: Thu nhập công và chi tiêu công

5

4

1

3

Chương 3: Hệ thống Ngân sách Nhà nước

4

3

1

4

Chương 4: Quản lý thu NSNN

6

5

1

5

Chương 5: Quản lý chi NSNN

5

4

1

6

Chương 6: Cân đối NSNN

4

3

1

7

Chương 7: Tín dụng nhà nước

5

4

1

8

Chương 8: Các quỹ tài chính công ngoài NSNN

5

4

1

9

Chương 9: Quản lý tài sản công

4

3

1

 

Tổng cộng

45

36

9

 

Đề cương đã được thông qua Hội đồng khoa ngày      tháng      năm 2012

 

Chủ tịch HĐ KH - ĐT khoa

Trưởng bộ môn

 

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Thanh

TS. Vũ Xuân Dũng

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Duyệt