Mẫu số 4 HP Định giá tài sản   11/13/2015 2:54:16 PM

TRƯỜNG ĐH THƯƠNG MẠI

BỘ MÔN: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

 

1.      Tên học phần: ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN  (ASSET VALUATION)

2.      Mã học phần: EFIN 0721

3.      Số tín chỉ: 2(24,6)

 (Để học được học phần này, người học phải dành ít nhất 60 giờ chuẩn bị cá nhân)

4.      Điều kiện học phần:

- Học phần tiên quyết:                                                         Mã HP:

- Học phần học trước: Tài chính doanh nghiệp               Mã HP: 0911

- Học phần song hành:                                                        Mã HP:

- Điều kiện khác:                                                                  Mã HP:

 

5.      Đánh giá:                 

- Điểm chuyên cần: hệ số 10%

            - Điểm thực hành:   hệ số 30%

            - Điểm thi hết HP:   hệ số 60%

 

6.      Thang điểm: 10

 

7.      Cán bộ giảng dạy học phần:

7.1.      CBGD cơ hữu:         

            TS. Vũ Xuân Dũng                           PGS.TS. Lê Thị Kim Nhung

            TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh            ThS. Nguyễn Thùy Linh

            ThS. Nguyễn Thanh Huyền                        ThS. Vũ Xuân Thủy

7.2.      CBGD kiêm nhiệm thường xuyên dài hạn: GS.TS. Đinh Văn Sơn

7.3.      CB thực thế báo cáo chuyên đề:

 

8.      Mục tiêu của học phần:

Mục tiêu chung: Học phần cung cấp cho người học những nguyên lý căn bản về định giá tài sản và xác định giá trị doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, bước đầu, người học có thể vận dụng để giải quyết các tình huống liên quan đến công tác định giá tài sản trong thực tế hiện nay

Mục tiêu cụ thể: sau khi học xong học phần, người học có thể:

- Hiểu rõ các phạm trù cơ bản như tài sản, giá trị tài sản, định giá tài sản, mục đích định giá tài sản, các nguyên tắc, quy trình chung trong định giá tài sản, hoạt động định giá tài sản

- Nắm vững các khái niệm, cơ sở giá trị, mục đích của định giá cũng như các nguyên tắc và quy định định giá các loại tài sản gồm bất động sản, máy móc thiết bị và tài sản vô hình. Trên cơ sở đó, bước đầu, người học có thể vận dụng để giải quyết các tình huống đơn giản trong định giá các loại tài sản kể trên

- Nắm vững khái niệm về giá trị doanh nghiệp, cơ sở giá trị và mục đích của định giá doanh nghiệp, các phương pháp cơ bản và quy trình của định giá doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, bước đầu, người học có thể vận dụng các phương pháp và quy trình đó để giải quyết các tình huống đơn giản trong định giá các doanh nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay

 

9.      Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần đề cập đến các vấn đề chung về định giá tài sản trong nền kinh tế thị trường trên các khía cạnh khái niệm định giá tài sản, đối tượng của định giá tài sản, các khái niệm cơ bản về tài sản, giá trị tài sản, các nguyên tắc và quy trình chung trong định giá tài sản. Trên cơ đó, học phần đề cập đến các nội dung ứng dụng các nguyên tắc và sử dụng các phương pháp cụ thể để định giá bất động sản, định giá máy móc thiết bị, định giá tài sản vô hình và xác định giá trị doanh nghiệp

            This subject provides the basic knowledge of asset valuation in the market economy regarding to: concepts of assets and the worth of assets, the worth of enterprises, principles and process of asset valuation. The subject also introduces and discusses the application of those principles, methods and the specific process for valuating diffent types of assets such as real estate, equipments, intangibles and determining enterprise’s worth

 

10. Tài liệu tham khảo

10.1         TLTK bắt buộc

[1]. Nguyễn Minh Điện (2010), Thẩm định giá tài sản và doanh nghiệp, Nhà xuất bản Thống kê

[2]. TS. Nguyễn Minh Hoàng (2006), Nguyên lý chung về định giá tài sản và giá trị doanh nghiệp, Nhà xuất bản Thống kê.

[3]. TS. Vũ Đức Minh (2011), Giáo trình Nguyên lý và Tiêu chuẩn thẩm định giá, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân

[4]. Đoàn Văn Trường (2004), Các phương pháp thẩm định giá trị máy móc thiết bị, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật.

[5]. Bộ Tài chính, Trung tâm Thẩm định giá (2007), Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá.

[6] Shiman Z.Benninga and Oded H.Sarig (1997), Corporate finance – A valuation approach, McGraw-Hill

[7] Mar Grinblatt, Sheridan Titman (2002) Financial markets and corporate strategy, McGraw-Hill

10.2         TLTK khuyến khích

[7]. Ban Vật giá Chính phủ (2003), Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế 2000, Nhà xuất bản Thành phố HCM

[8]. Ban Vật giá Chính phủ (2003), Cơ sở khoa học và thực tiễn thẩm định giá của các nước, Nhà xuất bản Giao thông vận tải.

[9]. Ban Vật giá Chính phủ và Văn phòng thẩm định giá Australia, Nguyên tắc và thực hành thẩm định giá, Chương trình đào tạo thẩm định giá 2001.

[10]. http://www.mof.gov.vn

 

11. Đề cương học phần:

 

Nội dung

Tài liệu tham khảo

 Số TLTK

Trang

Giới thiệu chung về học phần

Chương 1: Tổng quan về định giá tài sản

1.1. Đối tượng và mục đích của định giá tài sản

1.1.1. Khái niệm định giá tài sản

1.1.2. Đối tượng của định giá tài sản

1.1.3. Mục đích của định giá tài sản

1.2. Một số khái niệm liên quan đến tài sản và giá trị tài sản

1.2.1. Tài sản (Khái niệm, phân loại tài sản theo tiêu chuẩn thẩm định giá, các quyền về tài sản)

1.2.2. Giá trị tài sản (khái niệm giá trị; các đặc tính của giá trị; phân biệt giá trị, giá cả, chi phí)

1.2.3. Giá trị thị trường và giá trị phi thị trường

1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị tài sản

1.3. Các nguyên tắc và quy trình định giá tài sản

1.3.1. Các nguyên tắc định giá tài sản

1.3.2. Quy trình định giá tài sản

1.4. Hoạt động định giá tài sản

1.4.1. Vai trò của hoạt động định giá tài sản

1.4.2. Các cấp độ hoạt động định giá tài sản

1.4.3. Phạm vi của dịch vụ định giá tài sản chuyên nghiệp

1.4.4. Mối quan hệ giữa kiểm toán và định giá tài sản

1.4.5. Nhiệm vụ và những phẩm chất cần thiết của người làm công tác định giá tài sản

1.4.6 Giới thiệu về một số tổ chức nghề nghiệp định giá tài sản trên thế giới

[1]

[2]

[3]
[6]

31 - 95

9 - 62

1 - 111

79 - 107

Chương 2: Định giá bất động sản

2.1. Tổng quan về bất động sản và thị trường bất động sản

2.1.1. Bất động sản

(Khái niệm; đặc điểm; phân loại bất động sản; quyền của chủ thể đối với bất động sản)

2.1.2. Thị trường bất động sản

(Khái niệm; đặc điểm; phân loại; vai trò của thị trường bất động sản)

2.2. Định giá bất động sản

2.2.1. Khái niệm và cơ sở giá trị của định giá bất động sản

2.2.2. Mục đích định giá bất động sản

2.2.3. Các phương pháp định giá bất động sản

2.2.4. Quy trình định giá bất động sản

 

[1]

[2]

[3]

 

 

 

 

 

 

121 - 277

64 - 109

114 – 199

Chương 3: Định giá máy móc thiết bị

3.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại máy móc thiết bị theo tiêu chuẩn định giá

3.1.1. Khái niệm

3.1.2. Đặc điểm

3.1.3. Phân loại máy móc thiết bị

3.2. Mục đích và cơ sở giá trị của định giá máy móc thiết bị

3.2.1. Khái niệm và mục đích của định giá máy móc thiết bị

3.2.2. Cơ sở giá trị của định giá máy móc thiết bị

3.3. Các phương pháp định giá máy móc thiết bị

3.3.1. Phương pháp so sánh trực tiếp

3.3.2. Phương pháp chi phí

3.3.3. Phương pháp thu nhập

3.4. Quy trình định giá máy móc thiết bị

3.4.1. Tác dụng của quy trình  

3.4.2. Nội dung quy trình định

 

[1]

 [3]

 

307 - 368

113 - 199

 

Chương 4: Định giá tài sản vô hình

4.1. Tài sản vô hình và giá trị tài sản vô hình

4.1.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại tài sản vô hình

4.1.2. Giá trị của các tài sản vô hình

4.1.3. Tài sản vô hình trong công tác kế toán

4.2. Mục đích và cơ sở giá trị của định giá tài sản vô hình

4.2.1. Khái niệm và mục đích của định giá tài sản vô hình

4.2.2. Cơ sở giá trị của định giá tài sản vô hình

4.3. Các phương pháp định giá tài sản vô hình

4.3.1. Phương pháp thu nhập

4.3.2. Phương pháp so sánh trực tiếp

4.3.3. Phương pháp chi phí

 

 [3]

 

 

 

 

 

 

114 - 199

Chương 5: Định giá doanh nghiệp

5.1. Giá trị doanh nghiệp và định giá doanh nghiệp

5.1.1. Doanh nghiệp và giá trị doanh nghiệp

5.1.2. Khái niệm và mục đích định giá doanh nghiệp

5.1.3. Nhu cầu định giá doanh nghiệp

5.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp

5.2. Các phương pháp chủ yếu định giá doanh nghiệp

5.2.1. Phương pháp giá trị tài sản thuần

5.2.2. Phương pháp hiện tại hóa các nguồn tài chính tương lai

5.2.3. Phương pháp định lượng Goodwill

5.2.4. Phương pháp định giá dựa vào chỉ số P/E

5.3. Quy trình định giá doanh nghiệp

5.3.1. Tác dụng của quy trình định giá doanh nghiệp

5.3.2. Nội dung quy trình định giá doanh nghiệp

 

[1]

[2]

[3]

[6]

 

 

 

 

 

371 - 447

115 - 177

113 - 199

372 – 408

425 - 429

 

 

12. Phân bổ thời gian

 

TT

Chương

Tổng số (tiết)

Lý thuyết

Bài tập /Thực hành

1

Chương 1: Tổng quan về định giá tài sản

6

6

0

2

Chương 2: Định giá bất động sản

7

5

2

3

Chương 3: Định giá máy móc thiết bị

4

3

1

4

Chương 4: Định giá tài sản vô hình

4

3

1

5

Chương 5: Định giá doanh nghiệp

9

7

2

 

Tổng cộng

30

24

6

 

           Đề cương đã được thông qua Hội đồng khoa ngày        tháng     năm 2014

 

Chủ tịch HĐ KH - ĐT khoa

Trưởng bộ môn

 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Lê Thị Kim Nhung

TS. Vũ Xuân Dũng

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Duyệt