Mẫu số 4 HP Tài chính doanh nghiệp   11/13/2015 2:58:11 PM

TRƯỜNG ĐH THƯƠNG MẠI

BỘ MÔN: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

 

1.      Tên học phần: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (CORPORATE FINANCE)

2.      Mã học phần: EFIN 0911

3.      Số tín chỉ: 3(36,9)                                       

(Để học được học phần này, người học phải dành ít nhất 90 giờ chuẩn bị cá nhân)

4.      Điều kiện học phần:

- Học phần tiên quyết:                                                  Mã HP:

- Học phần học trước: Nhập môn tài chính tiền tệ   Mã HP: 0511

- Học phần song hành:                                                 Mã HP:

- Điều kiện khác:                                                           Mã HP:

5.      Đánh giá:                  - Điểm chuyên cần: hệ số 10%

                        - Điểm thực hành:   hệ số 30%

                        - Điểm thi hết HP:   hệ số 60%

6.      Thang điểm: 10

7.      Cán bộ giảng dạy học phần:

7.1 CBGD cơ hữu:   

                             TS. Vũ Xuân Dũng                           PGS.TS. Lê Thị Kim Nhung

                          TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh            ThS. Nguyễn Thùy Linh

                                    ThS. Nguyễn Thanh Huyền                        ThS. Đỗ Thị Diên

                                    ThS. Lê Hà Trang                             CN. Lê Thanh Huyền

7.2 CBGD kiêm nhiệm thường xuyên:      GS.TS. Đinh Văn Sơn

7.3 CB thực tế báo cáo chuyên đề:

            ThS. Đinh Quang Hữu - Ban kiểm soát của Tập đoàn Bưu chính viễn thông

            Ths. Nguyễn Minh Hiến - Kế toán trưởng Viglacera Thăng Long

            ThS. Nguyễn Lê Minh - Công ty FPT

 

8.      Mục tiêu của học phần:

- Mục tiêu chung: cung cấp cho người học các kiến thức chuyên môn về tài chính doanh nghiệp, từ đó giúp người học có thể vận dụng để thực hiện các mảng công việc cụ thể về tài chính của các doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế thị trường

- Mục tiêu cụ thể: sau khi hoàn thành chương trình học phần

+ Về mặt lý thuyết, người học có thể: hiểu rõ và nắm được các khái niệm cơ bản về tài chính doanh nghiệp như tài sản dài hạn, tài sản ngắn hạn, nguồn tài trợ, chi phí, thu nhập và lợi nhuận doanh nghiệp; nắm bắt các kỹ thuật cơ bản trong xác định thời giá của tiền, đo lường và đánh giá đối với tỷ suất sinh lời và rủi ro; nắm được các phương pháp khấu hao tài sản cố định, định giá tài sản tài chính, các kỹ thuật xác định dòng tiền, đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư; hiểu rõ và nắm vững nội dung và phương pháp quản lý cũng như cách thức đánh giá hiệu quả sử dụng các loại tài sản ngắn hạn, dài hạn; hiểu được các nguyên tắc và kỹ thuật cơ bản trong xác định chi phí sử dụng vốn, sử dụng đòn bảy, xây dựng cơ cấu vốn, đánh giá các loại nguồn tài trợ, định hướng mô hình nguồn tài trợ của doanh nghiệp; nhận dạng và đánh giá các chính sách cổ tức của công ty cổ phần; nắm bắt được chính xác các kỹ thuật phân tích, dự báo và hoạch định tài chính của doanh nghiệp.

+ Về mặt thực hành, bước đầu, người học có thể vận dụng các cơ sở lý thuyết kể trên để giải quyết các bài toán tài chính cơ bản liên quan giá trị của tiền theo thời gian, đánh giá và đo lường rủi ro tài chính của doanh nghiệp, đánh giá tình hình tài chính, phân tích và đề ra các quyết định chọn lựa đầu tư, tài trợ vốn, quản lý tài sản, giám sát tài chính và các quyết định tài chính  cần thiết khác của doanh nghiệp

 

9.      Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

            Học phần giới thiệu tổng quan về tài chính doanh nghiệp, hệ thống báo cáo tài chính, xác định chi phí, thu nhập, thuế và ảnh hưởng của thuế đến lợi nhuận và dòng tiền, ứng dụng các phương pháp tính giá trị thời gian của tiền để xác định giá trị các dòng tiền, xác định quan hệ giữa tỷ suất sinh lời và rủi ro. Trên cơ sở đó, học phần đề cập đến việc quản lý các tài sản dài hạn, kỹ thuật khấu hao TSCĐ và tác động của nó đến chi phí, lợi nhuận và dòng tiền, đánh giá và lựa chọn các dự án đầu tư dài hạn, xem xét kết cấu tài sản ngắn hạn và sử dụng các mô hình theo dõi, quản lý vốn bằng tiền, hàng tồn kho và các khoản phải thu, xác định các nguồn tài trợ, chi phí sử dụng vốn và đòn bảy của doanh nghiệp, nhận dạng các chính sách cổ tức, giới thiệu các kỹ thuật phân tích và dự báo tài chính doanh nghiệp.

            This subject introduces the overview of corporate finance, It introduces and works with financial statements, expenses, income, taxes and its affects on the profit and cash flow of corporation; the time value of money; risk and return. The subject introduces the non-current assets management, the depreciation methods and their affects on cash flow, the project analysis and evaluation; leasing deccisions. It also works with the management of different current assets such as cash, inventories, receivables. It in troduces and discusses the financing management; cost of capital and capital structures; dividend policies of shareholding companies; the effects of leverages on risk and return of enterprises; financial forcast and planning

 

10. Tài liệu tham khảo

10.1    TLTK bắt buộc

            [1]. PGS.TS Nguyễn Đình Kiệm (2010), Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính, Hà Nội

            [2]. Nguyễn Minh Kiều (2008), Tài chính doanh nghiệp, NXB Thống kê, Hà nội.

[3]. PGS.TS Lưu Thị Hương (2005), Tài chính doanh nghiệp, NXB Thống kê, Hà Nội.

            [4]. Stephen A.Ross, Randolph W.Westerfield, Jordan (2010), Fundamentals of Corporate finance, McGraw Hill Irwin.

[5]. Brealey Myers Marcus (2006), Fundamentals of Corporate finance, McGraw Hill Irwin.

10.2    TLTK khuyến khích

            [6]. Tạp chí tài chính doanh nghiệp, Tạp chí tài chính

            [7]. http://www.mof.gov.vn; http://www.sbv.gov.vn

 

11. Đề cương học phần:

 

Nội dung

Tài liệu tham khảo

Số TLTK

Trang

Giới thiệu khái quát về học phần

 

Chương1: TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1.1  Doanh nghiệp và mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp

     1.1.1 Các loại hình doanh nghiệp chủ yếu

     1.1.2 Mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp

1.2 Hoạt động tài chính doanh nghiệp

     1.2.1 Khái niệm và vai trò của tài chính doanh nghiệp

     1.2.2 Nội dung cơ bản của tài chính doanh nghiệp

     1.2.3 Tác động của môi trường kinh doanh đến tài chính doanh nghiệp

1.3 Quản lý tài chính doanh nghiệp

1.3.1 Mục đích của quản lý tài chính doanh nghiệp

1.3.2 Các quyết định chủ yếu trong quản lý tài chính doanh nghiệp

 

 

 

 

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

 

 

 

 

5-20

17-41

7-28

4-14

2-17

Chương 2: CHI PHÍ, THU NHẬP VÀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP

2.1 Chi phí của doanh nghiệp

2.1.1  Khái niệm và kết cấu chi phí của doanh nghiệp

2.1.2 Chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm

2.1.3 Các loại thuế chủ yếu đối với doanh nghiệp

2.1.4 Quản lý chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm

2.2 Thu nhập của doanh nghiệp

2.2.1 Khái niệm và kết cấu thu nhập của doanh nghiệp

2.2.2 Quản lý doanh thu của doanh nghiệp

2.3 Lợi nhuận của doanh nghiệp

2.3.1 Khái niệm và kết cấu lợi nhuận

2.3.2 Xác định lợi nhuận

2.3.3 Phân phối lợi nhuận

 

 

[1]

[3]

 

 

21-60

193-213

Chương 3: THỜI GIÁ CỦA TIỀN, TỶ SUẤT SINH LỜI VÀ RỦI RO

3.1 Thời giá của tiền

3.1.1  Lãi đơn, lãi kép và lãi suất hiệu dụng

3.1.2 Giá trị thời gian của một khoản tiền

3.1.3 Giá trị thời gian của dòng tiền

3.2  Tỷ suất sinh lời và rủi ro

3.2.1 Khái niệm lợi nhuận, tỷ suất sinh lời và rủi ro

3.2.2 Rủi ro và đo lường rủi ro

3.2.3 Quan hệ giữa tỷ suất sinh lời và rủi ro

[1]

[2]

[4]

[5]

137-168

42-72

130-187

66-100

Chương 4: TÀI SẢN DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP

4.1 Tổng quan về tài sản dài hạn của doanh nghiệp

4.1.1 Khái niệm tài sản dài hạn

4.1.2 Kết cấu tài sản dài hạn

4.2. Tài sản cố định

4.2.1 Hao mòn và khấu hao tài sản cố định

4.2.2 Quản lý tài sản cố định

4.3 Tài sản tài chính dài hạn

4.2.1 Các hình thức đầu tư tài sản tài chính

4.2.2 Định giá tài sản tài chính

4.4 Hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn

4.4.1 Các chỉ tiêu biểu hiện hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn

4.4.2 Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn

[1]

[1]

[4]

[4]

[5]

[5]

62-87

131-136

201-222

243-256

116-133

142-159

 

 

 

Chương 5: TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP

5.1 Tổng quan về tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp

5.1.1 Khái niệm tài sản ngắn hạn

5.1.2 Kết cấu tài sản ngắn hạn

5.2 Quản lý tài sản ngắn hạn

5.2.1 Quản lý vốn bằng tiền và chứng khoán có tính thanh khoản cao

5.2.2 Quản lý các khoản phải thu

5.2.3 Quản lý hàng tồn kho

5.2.4 Quản lý tài sản ngắn hạn khác

5.3 Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn

5.4.1 Các chỉ tiêu biểu hiện hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn

5.4.2 Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn

[1]

[3]

[5]

 

88-130

131-136

540-555

Chương 6: ĐẦU TƯ DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP

6.1 Tổng quan về đầu tư dài hạn của doanh nghiệp

6.1.1 Khái niệm và phân loại đầu tư dài hạn của doanh nghiệp

6.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư dài hạn

6.1.3 Qui trình ra quyết định đầu tư dài hạn

6.2 Xác định dòng tiền và đánh giá dự án đầu tư dài hạn

6.3.1 Xác định dòng tiền của dự án đầu tư dài hạn

6.3.2 Đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư dài hạn

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

169-222

125-157

80-116

273-371

180-198

 

Chương 7: CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN, ĐÒN BẨY VÀ CƠ CẤU VỐN

7.1 Chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp

6.1.1 Khái niệm chi phí sử dụng vốn

6.1.2 Chi phí sử dụng các loại vốn

6.1.3 Chi phí sử dụng vốn bình quân

6.1.4 Chí phí sử dụng vốn cận biên

7.2 Các đòn bẩy của doanh nghiệp

6.2.1 Đòn bẩy hoạt động

6.2.2 Đòn bẩy tài chính

6.2.3 Đòn bẩy tổng hợp

7.3 Cơ cấu vốn của doanh nghiệp

6.2.1 Khái niệm và các chỉ tiêu biểu thị cơ cấu vốn

6.2.2 Một số lý thuyết về cơ cấu vốn

6.2.3 Cơ cấu vốn tối ưu

[1]

[2]

[2]

[3]

[4]

[4]

[5]

223-266

195-228

247-258

160-192

494-512

568-573

318-335

 

 

 

Chương 8: NGUỒN TÀI TRỢ CỦA DOANH NGHIỆP

8.1 Tổng quan về nguồn tài trợ của doanh nghiệp

8.1.1 Khái niệm nguồn tài trợ  

8.1.2 Phân loại nguồn tài trợ

8.2 Nguồn tài trợ ngắn hạn của doanh nghiệp

8.2.1 Tín dụng thương mại

8.2.2 Vay ngắn hạn

8.2.3 Nguồn tài trợ ngắn hạn khác

8.3 Nguồn tài trợ dài hạn

8.3.1 Vốn cổ phần

8.3.2 Vay dài hạn

8.3.3 Thuê tài chính

8.3.4 Nguồn tài trợ dài hạn khác

8.4 Mô hình nguồn tài trợ

8.4.1 Cơ cấu tài sản

8.4.2 Một số mô hình nguồn tài trợ phổ biến

[2]

[3]

[4]

[4]

[5]

303-372

61-79

97-114

640-662

344-360

Chương 9: CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

9.1 Cổ tức của công ty cổ phần

9.1.1 Khái niệm cổ tức và hình thức chi trả cổ tức

9.1.2 Tác động của việc chi trả cổ tức đến tình hình tài chính doanh nghiệp và giá cổ phiếu

9.1.3 Các yếu tố cần xem xét khi ra quyết định trả cổ tức của công ty cổ phần

9.2 Chính sách cổ tức của công ty cổ phần

9.2.1 Vai trò của chính sách cổ tức

9.2.2 Một số dạng chính sách cổ tức của công ty cổ phần

9.3 Mua lại cổ phiếu và chia tách cổ phiếu

9.3.1 Mua lại cổ phiếu

9.3.2 Chia tách cổ phiếu

[1]

[2]

[4]

[5]

267- 302

279-291

606-629

426-440

Chương 10: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

10.1 Mục đích và cơ sở dữ liệu của phân tích tài chính doanh nghiệp

10.1.1 Mục đích phân tích tài chính doanh nghiệp  

10.1.2 Cơ sở dữ liệu để phân tích tài chính doanh nghiệp

10.2 Nội dung và phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp

10.2.1 Phân tích các hệ số tài chính

10.2.2 Phân tích tài chính Dupont

[2]

[3]

[4]

[5]

321-367

29-60

53-79

448-469

 

 

 

 

Chương 11: DỰ BÁO VÀ HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

11.1 Hoạch định tài chính doanh nghiệp

11.1.1 Khái niệm hoạch định tài chính doanh nghiệp  

1.1.2 Nội dung và qui trình hoạch định tài chính doanh nghiệp

11.2 Dự báo doanh thu và các báo cáo tài chính của doanh nghiệp

11.2.1 Dự báo doanh thu

11.2.2 Lập các báo cáo tài chính dự kiến

11.3 Tăng trưởng kinh doanh và nhu cầu tài trợ

11.3.1 Tác động của tăng trưởng kinh doanh đến thu nhập của mỗi cổ phần

11.3.2 Tài trợ tăng trưởng bằng nguồn vốn bên trong

11.3.3 Mối quan hệ giữa tăng trưởng với các chỉ số tài chính

[2]

[5]

368-386

308-310

 


 12. Phân bổ thời gian

 

TT

Chương

Tổng số (tiết)

Lý thuyết

Bài tập /Thực hành

1

Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp

2

2

0

2

Chương 2: Chi phí, thu nhập và lợi nhuận doanh nghiệp

5

4

1

3

Chương 3: Thời giá của tiền, tỷ suất sinh lời và rủi ro

4

3

1

4

Chương 4: Tài sản dài hạn của doanh nghiệp

5

4

1

5

Chương 5: Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp

4

3

1

6

Chương 6: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp

6

4

2

7

Chương 7: Chi phí sử dụng vốn, đòn bẩy và cơ cấu nguồn vốn

5

4

1

8

Chương 8: Nguồn tài trợ của doanh nghiệp

3

3

0

9

Chương 9: Chính sách cổ tức của công ty cổ phần

2

2

0

10

Chương 10: Phân tích tài chính doanh nghiệp

5

4

1

11

Chương 11: Dự báo và hoạch định tài chính doanh nghiệp

4

3

1

 

Tổng cộng

45

36

9

 

           Đề cương đã được thông qua Hội đồng khoa ngày        tháng     năm 2012

 

Chủ tịch HĐ KH - ĐT khoa

Trưởng bộ môn

 

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Thanh

TS. Vũ Xuân Dũng

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Duyệt