Mẫu số 4 HP Tài chính vi mô   11/13/2015 3:00:29 PM

 TRƯỜNG ĐH THƯƠNG MẠI

BỘ MÔN: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

 

1.      Tên học phần: TÀI CHÍNH VI MÔ (MICROFINANCE)

2.      Mã học phần:

3.      Số tín chỉ: 3(36,9) Để học được học phần này, người học phải dành ít nhất 90 giờ chuẩn bị cá nhân

4.      Điều kiện học phần:

- Học phần tiên quyết:                                                         Mã HP:

- Học phần học trước: Nhập môn tài chính - tiền tệ               Mã HP:

- Học phần song hành:                                                        Mã HP:

- Điều kiện khác:                                                                Mã HP:

5.      Đánh giá:                  - Điểm chuyên cần: hệ số 10%

                        - Điểm thực hành:   hệ số 30%

                        - Điểm thi hết HP:   hệ số 60%

6.      Thang điểm: 10

7.      Cán bộ giảng dạy học phần:

7.1.      CBGD cơ hữu:          PGS.TS. Lê Thị Kim Nhung

                                                TS. Vũ Xuân Dũng

                                                ThS. Nguyễn Thùy Linh

                                                ThS. Vũ Xuân Thủy

                                                ThS. Trần Thị Thu Trang

7.2.      CBGD kiêm nhiệm thường xuyên:

7.3.     CB thực tế báo cáo chuyên đề:

 

8.      Mục tiêu của học phần:

            - Mục tiêu chung: Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô, các dịch vụ tài chính vi mô.

            - Mục tiêu cụ thể: Sau khi học xong học phần này, người học có thể phân tích, đánh giá các chương trình, dự án tài chính vi mô, có khả năng tham gia, tổ chức thực hiện các dự án tài chính vi mô trong tiến trình thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo.

 

9.      Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

          Học phần giới thiệu khái quát về đặc điểm, vai trò của tài chính vi mô, cấu trúc tổ chức, chức năng hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô, phân tích mối quan hệ giữa các tổ chức tài chính vi mô với hệ thống ngân hàng và các định chế tài chính phi ngân hàng, các dịch vụ tài chính vi mô phổ biến, nghiên cứu điển hình các chương trình dự án tài chính vi mô, kinh nghiệm phát triển tài chính vi mô của một số quốc gia và bài học đối với Việt Nam; thảo luận về các chính sách khuyến khích phát triển tài chính vi mô của Việt Nam trong mối quan hệ với xóa đói giảm nghèo, phát triển nông nghiệp – nông thôn và mở cửa hệ thống tài chính theo các thỏa ước thương mại và đầu tư sau khi Việt Nam gia nhập WTO.

            This subject introduces in general about characteristics and roles of microfinance, structure and functions of microfinance institutions; analyses the relationships between microfinance institutions, banking system and non banking financial institutions; introduces popular microfinance services; researches on some typical microfinance projects; provides some experience in developing microfinance in some countries and  lesson learns  for Vietnam; discusses about Vietnam’s policies for promoting the development of microfinance relating to poverty reduction and Agriculture and Rural Development and opens financial system according to trade and investment agreements after Vietnam joining into WTO.

10. Tài liệu tham khảo

10.1    TLTK bắt buộc

[1]. Bộ Công thương, Ủy ban Châu Âu (2008), Đánh giá tác động tổng thể khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO đến thay đổi xuất nhập khẩu và thể chế, Chương 5, Dự án hỗ trợ chính sách thương mại đa biên giai đoạn 2.

[2].  Tổ chức Lao động quốc tế - ILO, Các hoạt động can thiệp tài chính vi mô để phòng chống các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất trong đó có buôn bán trẻ em, Dự án chống buôn bán phụ nữ và trẻ em Tiểu vùng sông Mekong.

[3]. ADB (2000), Finance for the poor: Microfinance development strategy.

[4]. Guide to Microfinance India (2009)

10.2. TLTK khuyến khích

[5] J. Ledgerwood (2000), Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective, pp.

[6] Armendáriz B. and J. Morduch (2005) The Economics of Microfinance,

pp.

[7] Jonathan Morduch and Barbara Haley (2001) Analysis of the Effects of Microfinance on Poverty Reduction, School of Public Service New York University 4 Washington Square North New York, NY 10003

[8]. G.Victor Hallman and Jerry S.Rosenbloom, Personal financial planning, McGraw-Hill,Inc.

[9]. Website:

http://www.microcreditsummit.org/; http://www.yearofmicrocredit.org/; http://www.swwb.org; http://www.woccu.org; http://www.accion.org

 

11. Đề cương học phần:

 

 

Nội dung

Tài liệu tham khảo

Số TLTK

Trang

Chương 1: Tổng quan về tài chính vi mô

1.1.           Lý luận chung về đói nghèo

1.1.1.     Các quan niệm về nghèo và nguyên nhân dẫn đến đói nghèo

1.1.2.     Phương pháp đánh giá nghèo

1.1.3.     Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo

1.2.           Những vấn đề cơ bản về tài chính vi mô

1.2.1.     Giới thiệu về quá trình ra đời và phát triển của tài chính vi mô

1.2.2.     Khái niệm, đặc điểm của tài chính vi mô

1.2.3.     Vai trò của tài chính vi mô

1.2.4.     Các bên liên quan trong hoạt động tài chính vi mô

[1]

[2]

[3]

[7]

 

 

 

 

 

 

 

Chương 2: Các tổ chức tài chính vi mô

2.1.           Tổng quan về các tổ chức tài chính vi mô

2.1.1.     Khái niệm

2.1.2.     Chức năng của các tổ chức tài chính vi mô

2.1.3.     Vai trò của các tổ chức tài chính vi mô

2.2.           Hoạt động cơ bản của các tổ chức tài chính vi mô

2.2.1.     Tổ chức tín dụng vi mô: cấu trúc tổ chức, quy trình cung cấp dịch vụ

2.2.2.     Tổ chức Bảo hiểm vi mô

2.2.3.     Tổ chức tài chính vi mô khác

[1]

 

[2]

[4]

 

 

 

Chương 3: Các dịch vụ tài chính vi mô

3.1.           Tín dụng vi mô

3.1.1.     Khái niệm, đặc điểm của tín dụng vi mô

3.1.2.     Các sản phẩm dịch vụ tín dụng vi mô

3.2.           Bảo hiểm

3.2.1.     Khái niệm, đặc điểm của bảo hiểm vi mô

3.2.2.     Các sản phẩm dịch vụ

3.3.           Tiết kiệm

3.3.1.     Khái niệm, đặc điểm

3.3.2.     Dịch vụ tiết kiệm tương hỗ

3.4.           Dịch vụ tài chính vi mô khác

[2]

[3]

[6]

 

 

 

Chương 4: Quản trị các tổ chức tài chính vi mô

4.1. Quản trị các tổ chức tín dụng vi mô

4.1.1. Cấu trúc tổ chức

4.1.2. Quản trị hoạt động

4.1.3. Quản trị rủi ro

4.2. Quản trị các tổ chức bảo hiểm

4.2.1. Cấu trúc tổ chức

4.2.2. Quản trị hoạt động

4.2.3. Quản trị rủi ro

[2]

[3]

[4]

 

Chương 5: Tài chính cá nhân với việc tiếp cận dịch vụ tài chính vi mô

5.1. Tổng quan về tài chính cá nhân

5.1.1. Tài chính cá nhân và mục tiêu của hoạch định tài chính cá nhân

5.1.2. Rủi ro cá nhân và cách sử dụng hiệu quả bảo hiểm

5.1.3. Đầu tư cá nhân, mô hình và chiến lược phân bố tài sản

5.1.4. Kế hoạch về hưu và phúc lợi bảo hiểm xã hội

5.2. Nhu cầu về dịch vụ tài chính vi mô và khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính vi mô

5.2.1. Nhu cầu về dịch vụ tài chính vi mô

5.2.2. Khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính vi mô

[1]

[3]

[7]

[8]

 

Chương 6: Tài chính vi mô của một số nước trên thế giới

6.1. Tài chính vi mô Ấn Độ

6.3.1. Giới thiệu về tài chính vi mô Ấn Độ

6.3.2. Dự án tài chính vi mô điển hình

6.3.3. Cộng đồng tham gia giảm nghèo – Bài học từ Ấn Độ

6.2. Tài chính vi mô Bangladesh

6.2.1. Giới thiệu về tài chính vi mô Bangladesh

6.2.2. Dự án tài chính vi mô điển hình

6.2.3. Tín dụng vi mô tạo cơ hội cho người nghèo - Bài học từ Bangladesh

6.3. Tài chính vi mô ở Singapore

6.3.1. Giới thiệu về tài chính vi mô Singapore

6.3.2. Dự án tài chính vi mô điển hình

6.3.3. Bài học từ Singapore

6.4. Tài chính vi mô ở Indonesia

6.4.1. Giới thiệu về tài chính vi mô Indonesia

6.4.2. Dự án tài chính vi mô điển hình

6.4.3. Bài học từ In donesia

[4]

[5]

[6]

 

 

Chương 7: Tài chính vi mô ở Việt Nam

7.1. Vấn đề đói nghèo ở Việt Nam

7.1.1. Quá trình phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam

7.1.2. Thực trạng đói nghèo ở Việt Nam

7.1.3. Toàn cầu hóa, gia nhập WTO của Việt nam và những vấn đề đặt ra đối với công cuộc xóa đói nghèo

7.2. Chiến lược phát triển tài chính vi mô ở Việt Nam

7.2.1. Khung pháp lý cho tài chính vi mô ở Viêt Nam

7.2.2. Các tổ chức tài chính vi mô hoạt động ở Việt Nam

7.2.3. Các dự án tài chính vi mô đã và đang triển khai ở Việt Nam

7.2.4. Chiến lược phát triển tài chính vi mô ở Việt Nam

 

[1]

[2]

[3]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


12. Phân bổ thời gian:

 

TT

 

Chương

 

Tổng số

(tiết)

 

Lý thuyết

Bài tập/thực hành/thí nghiệm/thảo luận

1

Chương 1: Tổng quan về tài chính vi mô

7

6

1

2

Chương 2: Các tổ chức tài chính vi mô

6

5

1

3

Chương 3: Các dịch vụ tài chính vi mô

6

5

1

4

Chương 4: Quản trị các tổ chức tài chính vi mô

6

5

1

5

Chương 5: Tài chính cá nhân với việc tiếp cận dịch vụ tài chính vi mô

6

5

1

6

Chương 6: Tài chính vi mô của một số nước trên thế giới

7

5

2

7

Chương 7: Tài chính vi mô ở Việt Nam

7

5

2

 

Tổng cộng

45

36

9

 

Đề cương đã được thông qua Hội đồng khoa ngày      tháng      năm 2012

 

Chủ tịch HĐ KH - ĐT khoa

Trưởng bộ môn

 

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Thanh

TS. Vũ Xuân Dũng

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Duyệt