Giai đoạn 2010 - 2015, Khoa TCNH đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo chuyên ngành TCNH theo yêu cầu của Trường, từng bước hiện thực hóa tuyên bố chuẩn đầu ra và đáp ứng nhu cầu xã hội. Chương trình đào tạo được thường xuyên rà soát, hoàn thiện, chất lượng và hiệu quả đào tạo được nâng lên theo từng năm. Việc đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo được thường xuyên quan tâm và được toàn thể giáo viên hưởng ứng, thực hiện.

Số lượng sinh viên tuyển sinh, tốt nghiệp giai đoạn 2011 - 2015

Năm học

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Số sinh viên trúng tuyển

220

327

340

258

251

Số sinh viên tốt nghiệp

213

311

334

240

232

 

Kết quả đào tạo

Năm học

Kết quả đào tạo (Xếp loại SV tốt nghiệp)

Xuất sắc

Giỏi

Khá

Trung bình

Tổng

SL

Tỷ lệ %

SL

Tỷ lệ%

SL

Tỷ lệ %

SL

Tỷ lệ  %

2010-2011

0

0

11

5,16

170

79,81

32

15,02

213

2011-2012

3

0,96

58

18,65

217

69,77

33

10,61

311

2012-2013

3

0,9

88

26,35

288

86,23

15

4,49

334

2013-2014

2

0,83

58

24,17

160

66,67

20

8,33

240

2014-2015

3

1,29

59

24,58

154

66,38

16

6,9

232

 

"