ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC   11/13/2015 2:03:23 PM
1. Nghiên cứu sự phát triển của các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm trên

thị trường tài chính Việt Nam.

2. Nghiên cứu các vấn đề về thị trường chứng khoán Việt Nam: hàng hóa, các tổ

chức kinh doanh, môi trường pháp lý và quản lý nhà nước.

3. Nghiên cứu các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực tài chính công tại Việt Nam và

các nước đang phát triển.

4. Nghiên cứu các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực tài chính vi mô tại Việt Nam và

các nước đang phát triển.

5. Nghiên cứu các vấn đề về quản trị tài chính doanh nghiệp và về quản trị các tổ

chức tài chính phi ngân hàng.